EUPEN FIETSEN & E-BIKES

Algemene vorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 De rechtsverhouding tussen Eupen Bikes GmbH (Eupen Bikes), met maatschappelijke zetel te 4700 Eupen, ingeschreven onder nummer BE0785.939.827 bij de heer Alain Lamberty, en iedere persoon die via de Website een aankoop wenst te doen (“Koper”), wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. Eventuele andere algemene voorwaarden of versies van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk door Eupen Bikes GmbH zijn goedgekeurd.

1.2 Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot bovengenoemde website (www.eupenbikes.be – de “Website”), de op de Website aangeboden producten of deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Eupen Bikes:

Door een brief te sturen naar het volgende adres (ook het adres van de fysieke locatie van de online winkel):

Alain Lamberty

Eupen Bikes GmbH

Industrieweg 19

B-4700 Eupen;

door een e-mail te sturen naar: info@eupenbikes.be;

door te bellen naar het volgende nummer: +32 (0)87 56 02 94.

1.3 Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden bevat nadere specifieke voorwaarden.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling op de Website, bevestigt de Koper uitdrukkelijk dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper kruist het daartoe voorziene vakje “Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard” aan.

1.5 Eupen Bikes behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Indien de Koper producten via de website van Eupen Bikes wenst te bestellen, dient hij deze Algemene Voorwaarden te lezen om er zeker van te zijn dat hij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat hij een overeenkomst aangaat met Eupen Bikes.

1. Artikel, volgorde en sluiting van de overeenkomst

2.1 Eupen Bikes biedt de mogelijkheid om de op haar website aangeboden producten te kopen.

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de modaliteiten van de transactie via de Website tussen Eupen Bikes en Koper – onder meer met betrekking tot bestelling, betaling, levering en annulering.

2.2 Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, dienen de aanbiedingen op de website uitsluitend ter informatie. Deze aanbiedingen zijn derhalve niet bindend. Bovendien zijn de aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 De Koper kan individuele producten in de gewenste hoeveelheid bestellen uit het aanbod van Eupen Bikes door de gewenste producten te selecteren en kan de geselecteerde producten bekijken door te klikken op de knop “Winkelwagen” of “Winkelmandje bekijken”.

2.4 De Koper krijgt vervolgens een overzicht van de inhoud van zijn elektronische winkelwagentje en kan zijn bestelling afronden door op de knop “Weiter zur Kasse” te klikken. De koper moet vervolgens alle vereiste informatie invoeren en de juistheid van deze informatie bevestigen door op de knop “Kostenpflichtig bestellen” te klikken.

2.5 Ten slotte voert de klant de betaling uit door een van de verschillende betalingswijzen aan te geven. Bij goedkeuring van de betaling ontvangt de Koper een overzicht van zijn bestelling, alsook een samenvatting die naar zijn e-mailadres wordt gestuurd.

2.6 Elke geplaatste bestelling is voor de koper in zijn geheel bindend, maar Eupen Bikes is pas gebonden vanaf het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en te bewaren. Eupen Bikes behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door Eupen Bikes wanneer de koper de bevestiging van Eupen Bikes per e-mail heeft ontvangen. Na verzending van de e-mail komt een koopovereenkomst tot stand tussen Eupen Bikes en de koper.

2.7 Eventuele onjuistheden of vermoedelijke onjuistheden in deze orderbevestiging dienen door de koper op straffe van verval binnen 8 dagen na de verzenddatum van deze orderbevestiging schriftelijk te worden gemeld aan het volgende adres: Eupen Cars & Bikes GmbH, Industriestrasse 19, 4700 Eupen, België.

2.8 Indien Eupen Bikes een Product niet aan Koper kan leveren, bijvoorbeeld omdat het Product niet meer leverbaar is of omdat er een fout in de prijsvermelding staat, zoals bepaald in artikel 5.6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal Eupen Bikes Koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en zal Eupen Bikes de bestelling van Koper niet in behandeling nemen. Eupen Bikes behoudt zich tevens het recht voor om de Koper een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te leveren indien een besteld product niet meer voorradig is.

Indien de koper reeds betaald heeft voor de producten, zal Eupen Bikes dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen aan de koper via dezelfde betaalmethode die de koper heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

3. Recht op herroeping, teruggave en annulering

3.1.“Gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, heeft de consument het recht aan Eupen Bikes mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief of betaling van een boete”.

3.2 Koper dient Eupen Bikes per e-mail op de hoogte te stellen dat hij/zij de Producten wenst te retourneren, onder vermelding van het relevante ordernummer, de Producten en het bedrag.

In ruil daarvoor ontvangt de Koper een e-mail met de datum waarop de koerier van Eupen Bikes de Producten zal ophalen of met de aanduiding van het distributiepunt waar de Koper het (de) Product(en) dient af te leveren. Terugbetaling vindt plaats na ontvangst en controle van de Producten bij Eupen Bikes. De Koper draagt alle directe kosten die voortvloeien uit een dergelijke terugzending.

3.3 De koper kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien :

– de geleverde producten zijn op maat gemaakt of geleverd volgens de instructies en wensen van de koper ;

– de geleverde producten zijn van persoonlijke aard ;

– de geleverde producten kunnen bederven of verouderen;

– de geleverde producten onvolledig, beschadigd of verontreinigd zijn of door de koper aanmerkelijk zijn gebruikt.

3.4 Bij excessieve retournering van bestellingen door Koper behoudt Eupen Bikes zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren, mede conform artikel 2.6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. Prijzen en betalingen

4.1 De prijzen van de Producten zijn vermeld in euro’s (EUR) en inclusief belasting over de toegevoegde waarde. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de werkelijke prijzen op de dag van de aanbieding op de website.

4.2 Eupen Bikes doet haar best om betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. 

4.3 De koper betaalt de prijs bij het plaatsen van de bestelling. De koper voldoet aan zijn betalingsverplichting door gebruik te maken van de aangeboden betaalmethode, ongeacht welke betaalmethode wordt aangeboden.

Eupen Bikes brengt geen administratie- of incassokosten in rekening voor de betaling van bestellingen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

4.4 Betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het moment van bestelling. Verzending door Eupen Bikes vindt pas plaats nadat volledige betaling door Eupen Bikes is ontvangen.

4.5 In geval van niet (tijdige) betaling of andersoortige achterstand is het gehele aan Eupen Bikes verschuldigde bedrag van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag zal ook worden vermeerderd met de wettelijke jaarlijkse rente van 7% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

4.6 Eupen Bikes neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct worden weergegeven wanneer ze in het systeem worden ingevoerd. De Website bevat echter een groot aantal Producten en het kan niet worden uitgesloten dat, ondanks de redelijke inspanningen van Eupen Bikes, een aantal Producten op de Website een onjuiste prijs hebben.

5. Levering

5.1 Eupen Bikes spant zich in om de bestelde producten zorgvuldig en neutraal te verpakken, zodat de privacy van de koper zo goed mogelijk gewaarborgd is.

De verzendkosten in België variëren tussen 0 euro en 5 euro voor pakketten van maximaal 1,75 kilo, afhankelijk van de totale waarde van de aankoop. Bij bestellingen boven dit totaalgewicht zal Eupen Bikes contact opnemen met de Koper met de aangepaste prijs.

Alle informatie over de levering zal aan de koper worden meegedeeld bij het afsluiten van zijn bestelling.

Indien de koper vragen van welke aard ook heeft over de levering van de bestelde producten, wordt hij verzocht contact op te nemen met het hierboven vermelde adres.

5.2 De bestelde Producten kunnen ook gratis worden afgehaald op een afgiftepunt zoals beschreven tijdens het bestelproces.

5.3 Indien Koper kiest voor levering van de bestelde Producten, zullen deze zo spoedig mogelijk worden geleverd en zal Eupen Bikes zich naar redelijkheid inspannen om binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de in artikel 2.6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde bevestigingsmail te leveren, tenzij anders is overeengekomen. Eupen Bikes is pas verplicht tot levering als de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. Indien Eupen Bikes niet in staat is de Producten binnen de gestelde termijnen of bedragen te leveren, zal Eupen Bikes Koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.4 Laattijdige levering van de Producten kan in geen geval aanleiding geven tot de rechtmatige annulering van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, noch aanleiding geven tot een vordering tot betaling van schadevergoeding van welke aard ook.

5.5 De koper is verplicht de door Eupen Bikes geleverde producten op de overeengekomen tijd en plaats in ontvangst te nemen en dient de afleverbon voor ontvangst te tekenen. Eupen Bikes zal de Producten uiterlijk op de begane grond van het gebouw van Koper afleveren.

5.6 Indien op het adres van Koper niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, wordt een bericht achtergelaten over de gemiste levering, waarna Koper de bestelde producten kan afhalen op het aangegeven postkantoor, of contact kan opnemen met een van de partners van Eupen Bikes om een nieuwe leveringsdatum af te spreken, of geïnformeerd kan worden over waar de bestelde producten afgehaald kunnen worden.

5.7 Eventuele zichtbare breuk van de buitenverpakking of enig ander mogelijk probleem met de levering dient op de afleverbon te worden aangetekend of binnen dertig (30) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief aan Eupen Bikes te worden gemeld, met een gedetailleerde omschrijving van de breuk en de voorkeur voor restitutie of omruiling. Het betreffende product dient tevens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan Eupen Bikes te worden geretourneerd.

Niettegenstaande het voorgaande houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in, onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

5.8 Het risico van verlies en beschadiging van de Producten, alsmede de eigendom van de Producten, gaat over op de Koper bij aflevering.

6. Intellectueel eigendom

De Koper erkent dat Eupen Bikes, één van haar filialen of een derde die betrokken is bij de productie of levering van de Producten de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de Producten. Bovendien is Eupen Bikes, een van haar filialen of een derde partij die betrokken is bij de productie of levering van de producten de enige eigenaar van de naam, het handelsmerk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper kan geen aanspraak maken op de voornoemde intellectuele rechten.

7. Garanties en aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid en garanties van Eupen Bikes zijn beperkt tot die welke door de Belgische wet zijn toegestaan. De eventuele aansprakelijkheid van Eupen Bikes is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de Koper bestelde en betaalde Producten.

7.2 Eupen Bikes garandeert een adequate levering van de Producten zoals beschreven op de Website op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Eupen Bikes staat niet in voor het bereiken van een bepaald (medisch) resultaat en Eupen Bikes staat niet in voor de gebruiksvriendelijkheid en/of de kwaliteit van de bestelde producten zoals deze door derden (fabrikanten, leveranciers, etc.) zijn omschreven in bijvoorbeeld brochures, beeldmateriaal of productinformatie.

7.3 Eupen Bikes kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor brochures, beeldmateriaal, productinformatie of andere informatie die Eupen Bikes op de website vermeldt, aangezien zij deze informatie niet heeft ontworpen of ontwikkeld. Deze informatie heeft een louter informatief en illustratief karakter en de koper kan er geen wetenschappelijke of juridische waarde aan hechten. Zie ook artikel 2 van de Algemene Voorwaarden van de Website.

7.4 Eupen Bikes is voorts niet aansprakelijk jegens de Koper indien :

– de Koper de Producten niet heeft gebruikt zoals bedoeld ;

– het product in kwestie is gewijzigd, veranderd of gerepareerd (ook door de fabrikant) ;

– het product in kwestie opzettelijk of uit onachtzaamheid door de koper is beschadigd;

– het Product tekenen van breuk vertoont als gevolg van normale slijtage of de houdbaarheidsdatum is overschreden.

7.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 7.3 en artikel 7.4 gelden niet indien er sprake is van opzet, bedrog of grove schuld aan de zijde van Eupen Bikes.

7.6 Eupen Bikes is niet verantwoordelijk voor technische problemen die het verstrekken van informatie via de website belemmeren. Eupen Bikes is niet aansprakelijk jegens de koper voor wijziging, onderbreking, defecten of beëindiging van de website. Eupen Bikes is ook niet verantwoordelijk voor de websites waarnaar haar website verwijst.

8. Persoonlijke gegevens

Eupen Bikes bewaart de persoonsgegevens van de koper overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer”) en het privacybeleid van Eupen Bikes.

9. Overmacht

9.1 Noch Eupen Bikes, noch de koper zijn aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van de overeenkomst indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Bevel van overheidswege, mobilisatie, oorlog, epidemie, uitsluiting, staking, demonstratie, technische storingen in het overbrengen van berichten, brand, overstroming, explosie, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, verandering in de toestand van de wereldeconomie, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden en elke omstandigheid buiten de wil van Eupen Bikes die de normale gang van zaken verstoort, zonder dat Eupen Bikes gehouden is de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden aan te tonen.

9.2 De partij die zich op overmacht beroept, zal de andere partij daarvan in kennis stellen en alle redelijke maatregelen treffen om de tijdelijke overmachtsituatie te verhelpen.

9.3 Indien de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht om deze Overeenkomst te beëindigen zonder dat de andere partij recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

10. Overdracht

10.1 Eupen Bikes kan de Overeenkomst of een deel daarvan overdragen aan een persoon, firma of vennootschap.

10.2 Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eupen Bikes.

11. Diversen

11.1 Indien Eupen Bikes enige bepaling van de Overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk uitvoert, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van haar rechten uit de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

11.2 Indien op enig moment enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt onder het toepasselijk recht, zal dit de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden of aantasten, noch het Contract op enige wijze beïnvloeden of aantasten. Eupen Bikes en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige stappen ondernemen om elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die dezelfde economische betekenis heeft voor de partijen en die, voor zover wettelijk toegestaan, betrekking heeft op dezelfde oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

11.3 De originele versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van tegenstrijdigheid worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd overeenkomstig de tekst en de geest van de Nederlandse versie.

11.4 Alle kennisgevingen, klachten, vragen, enz. betreffende of gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gericht aan bovenstaand adres. De afzender is verplicht een bewijs van ontvangst van elke mededeling te verstrekken.

11.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang Eupen Bikes via haar website online producten verkoopt.

12. Toepasselijk recht - bevoegde rechter

12.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

12.2 Beide partijen zijn verplicht om in geval van discussie of mogelijke geschillen over de toepasselijkheid of uitleg van deze Algemene Voorwaarden, eerst een minnelijke schikking te zoeken alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

12.3 De rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden zijn de rechtbanken van Brussel, tenzij de wet anders bepaalt.

12.4 De Europese Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht. Het platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

NL
Platform voor het verwerken van de Real Cookie Banner